Ooreenkoms

Deur aan te meld om 'n Geaffilieerde in die Geaffilieerde Program (“Program”) te wees, stem jy in om gebonde te wees aan die volgende bepalings en voorwaardes (“Diensbepalings”). behou die reg voor om die diensbepalings van tyd tot tyd sonder kennisgewing op te dateer en te verander. Enige nuwe kenmerke wat die huidige Program aanvul of verbeter, insluitend die vrystelling van nuwe gereedskap en hulpbronne, sal onderhewig wees aan die diensbepalings. Voortgesette gebruik van die Program na enige sodanige veranderinge sal jou toestemming tot sulke veranderinge daarstel.

Oortreding van enige van die bepalings hieronder sal lei tot die beëindiging van u rekening en vir die verbeuring van enige uitstaande geaffilieerde kommissiebetalings wat tydens die oortreding verdien is. U stem in om die Geaffilieerde Program op eie risiko te gebruik.

Rekening Terme

Skakels / grafika op u webwerf, in u e-pos of ander kommunikasie

Nadat u vir die Affiliate-program aangemeld het, sal u 'n unieke filiaalkode kry. U mag skakels, baniere of ander grafika wat u met u geaffilieerde kode verskaf op u webwerf, in u e-pos of in ander kommunikasie plaas. Ons sal u riglyne, skakelstyle en grafiese kunswerke voorsien om te gebruik om na te skakel. Ons kan die ontwerp van die kunswerk te eniger tyd verander sonder kennisgewing, maar ons sal die afmetings van die beelde nie sonder die nodige kennisgewing verander nie.

Om akkurate opsporing, verslagdoening en oploop van verwysingsfooie toe te laat, sal ons jou voorsien van spesiale skakelformate wat gebruik kan word in alle skakels tussen jou werf en die . Jy moet verseker dat elkeen van die skakels tussen jou werf en die behoorlik gebruik maak van sulke spesiale skakelformate. Skakels na die wat ingevolge hierdie ooreenkoms op jou webwerf geplaas word en wat sulke spesiale skakelformate behoorlik gebruik, word spesiale skakels genoem. U sal slegs verwysingsfooie verdien met betrekking tot verkope op 'n produk wat direk deur spesiale skakels plaasvind; ons sal nie aanspreeklik teenoor jou wees met betrekking tot enige versuim deur jou of iemand waarna jy verwys, gebruik spesiale skakels of tik jou geaffilieerde kode verkeerd in nie, insluitend tot die mate dat sodanige versuim kan lei tot enige vermindering van bedrae wat andersins aan jou betaal sou word ingevolge hierdie ooreenkoms.

Geaffilieerde skakels moet verwys na die bladsy van die produk wat bevorder word.

Verwysingsfooie / kommissies en betaling

Vir 'n produkverkoping om in aanmerking te kom om 'n verwysingsfooi te verdien, moet die kliënt deur 'n spesiale skakel van jou webwerf, e-pos of ander kommunikasie na https: //sifsof klik. Kom en voltooi 'n bestelling vir 'n produk tydens daardie sessie.

Ons betaal slegs kommissies op skakels wat outomaties deur ons stelsels opgespoor en gerapporteer word. Ons sal nie kommissies betaal as iemand sê hulle het gekoop of iemand sê hulle het 'n verwysingskode ingevoer as dit nie deur ons stelsel opgespoor is nie. Ons kan slegs kommissies betaal op besigheid wat gegenereer word deur behoorlik geformateerde spesiale skakels wat outomaties deur ons stelsels nagespoor is. Ons behou die reg voor om kommissies wat verdien word deur bedrieglike, onwettige of te aggressiewe, twyfelagtige verkope of bemarkingsmetodes te diskwalifiseer.

Betalings begin eers sodra jy meer as verdien het $20 in geaffilieerde inkomste. As u geaffilieerde rekening nooit die $20 drempel, sal u kommissies nie gerealiseer of betaal word nie. Ons is slegs verantwoordelik vir die betaling van rekeninge wat die $20 drumpel.

Identifiseer jouself as 'n geaffilieerde

Jy mag geen persverklaring met betrekking tot hierdie ooreenkoms of jou deelname aan die program uitreik nie; sodanige optrede kan lei tot jou beëindiging van die program. Daarbenewens mag jy op geen manier die verhouding tussen ons en jou wanvoorstel of verfraai nie, sê jy ontwikkel ons produkte, sê jy is deel van of uitdruk of impliseer enige verhouding of affiliasie tussen ons en jou of enige ander persoon of entiteit behalwe as uitdruklik deur hierdie ooreenkoms toegelaat (insluitend deur uit te druk of te impliseer dat ons geld ondersteun, borg, onderskryf of bydra tot enige liefdadigheid of ander doel).

Jy mag nie produkte deur jou geaffilieerde skakels vir jou eie gebruik koop nie. Sulke aankope kan (na ons uitsluitlike goeddunke) lei tot die weerhouding van verwysingsfooie en/of die beëindiging van hierdie ooreenkoms.

Betalingskedule

Solank as wat u huidige geaffilieerde verdienste verby is $20word u elke maand betaal. As u nie verdien het nie $20 sedert u laaste betaling, betaal ons u die volgende maand nadat u die drempel oorskry het.

Kliënt definisie

Kliënte wat produkte deur hierdie program koop, word geag ons kliënte te wees. Gevolglik sal al ons reëls, beleid en bedryfsprosedures aangaande klante bestellings, kliëntediens en produkverkope van toepassing wees op daardie kliënte. Ons kan ons beleide en bedryfsprosedures te eniger tyd verander. Byvoorbeeld, ons sal die pryse vasstel vir produkte wat onder hierdie Program verkoop word, in ooreenstemming met ons eie prysbeleid. Produkpryse en beskikbaarheid kan van tyd tot tyd wissel. Aangesien prysveranderings die Produkte wat u op u werf gelys het, kan beïnvloed, moet u nie produkpryse op u werf vertoon nie. Ons sal kommersiële redelike pogings gebruik om akkurate inligting aan te bied, maar ons kan nie die beskikbaarheid of prys van enige spesifieke produk waarborg nie.

Jou verantwoordelikhede

U sal verantwoordelik wees vir die ontwikkeling, bedryf en instandhouding van u werf en vir alle materiaal wat op u werf verskyn. Byvoorbeeld, jy sal slegs verantwoordelik wees vir:

Nakoming van wette

As 'n voorwaarde vir u deelname aan die Program, stem u saam dat u, terwyl u 'n Programdeelnemer is, sal voldoen aan alle wette, ordonnansies, reëls, regulasies, bevele, lisensies, permitte, oordele, besluite of ander vereistes van enige regeringsowerheid wat jurisdiksie oor jou, of daardie wette, ens. nou in werking tree of later in werking tree gedurende die tydperk wat jy 'n Programdeelnemer is. Sonder om die voorafgaande verpligting te beperk, stem jy in dat u as deel van die Program sal voldoen aan alle toepaslike wette (federale, staats of andersins) wat e-pos van bemarking beheer, insluitend sonder beperking die CAN-SPAM-wet van 2003 en alle ander anti-spam wette.

Termyn van die Ooreenkoms en Program

Die termyn van hierdie Ooreenkoms sal begin met ons aanvaarding van jou Programaansoek en sal eindig wanneer dit deur enige van die partye beëindig word. Of jy of ons kan hierdie Ooreenkoms te eniger tyd, met of sonder rede, beëindig deur die ander party skriftelike kennis van beëindiging te gee. By die beëindiging van hierdie Ooreenkoms om enige rede, sal jy onmiddellik die gebruik van, en verwyder van jou webwerf, alle skakels na https://sifsof.com, en al ons handelsmerke, handelsdrag en logo's, en alle ander materiaal verskaf deur of namens ons aan jou ingevolge hierdie of in verband met die Program. behou die reg voor om die Program te eniger tyd te beëindig. By programbeëindiging, sal enige uitstaande verdienste wat hierbo opgeloop het, betaal $20.

beëindiging

U en ons is onafhanklike kontrakteurs, en niks in hierdie Ooreenkoms sal 'n vennootskap, gesamentlike onderneming, agentskap, franchise, verteenwoordiger of werkverhouding tussen die partye skep nie. U sal geen gesag hê om enige aanbiedings of voorstellings namens ons te maak of aanvaar nie. U sal nie enige stelling maak nie, hetsy op u webwerf of andersins, wat dit redelikerwys in enige afdeling weerspreek.

Beperkings van Aanspreeklikheid

Ons sal nie aanspreeklik wees vir indirekte, spesiale of gevolglike skade (of enige verlies aan inkomste, winste of data) wat ontstaan ​​in verband met hierdie ooreenkoms of die program nie, selfs al is ons aangeraai om die moontlikheid van sodanige skadevergoeding te raaksien. Verder sal ons totale aanspreeklikheid wat voortspruit uit hierdie Ooreenkoms en die Program nie die totale verwysingsgelde wat ingevolge hierdie Ooreenkoms aan u betaal of betaalbaar is, oorskry nie.

Voorbehoud

Ons lewer geen uitdruklike of stilswyende waarborge of vertoë ten opsigte van die Program of enige produkte wat deur die Program verkoop word nie (insluitend, sonder beperking, waarborge vir fiksheid, verhandelbaarheid, nie-inbreukmaking, of enige stilswyende waarborge wat voortspruit uit 'n verloop van prestasie, handel of handelsgebruik). Daarbenewens gee ons geen voorstelling dat die werking ononderbroke of foutloos sal wees nie, en is ons nie aanspreeklik vir die gevolge van onderbrekings of foute nie.

Onafhanklike Ondersoek

U ERKEN DAT U HIERDIE OOREENKOMS LEES HET EN AAN ALLE VOORWAARDES EN VOORWAARDES OOREENKOMS. U VERSTAAN DAT WE ONDERWOORD (DIREKTE OF INDIREKTE) SOLICIT KLANTVERWYSINGS OP TERME WAT VANAF DAT IN DIE HIERDIE OOREENKOMS VERWYS WORD, OF WEERSTELLINGS WAT SOOS LIKE OF KOM MET U WEBWERF. JY HET ONAFHANKLIK DIE EVANGELIKHEID VAN DEELNAME IN DIE PROGRAM BEOORDEER EN IS NIE ONDER VERTEENWOORDIGING, WAARBORG OF VERKLARING ONDERSTAAN NIE AS AS VASTSTELLING IN HIERDIE OOREENKOMS.

Arbitrasie

Enige dispuut wat op enige manier met hierdie Ooreenkoms verband hou (insluitend enige werklike of beweerde skending hiervan), enige transaksies of aktiwiteite ingevolge hierdie Ooreenkoms of jou verhouding met ons of enige van ons geaffilieerdes sal aan vertroulike arbitrasie voorgelê word, behalwe dat, in die mate wat jy op enige wyse geskend of gedreig het om ons intellektuele eiendomsregte te skend, kan ons bevel of ander toepaslike regshulp in enige staats- of federale hof soek (en jy stem in tot nie-eksklusiewe jurisdiksie en plek in sulke howe) of enige ander hof van bevoegde jurisdiksie . Arbitrasie ingevolge hierdie ooreenkoms sal onder die reëls van die Amerikaanse Arbitrasievereniging uitgevoer word. Die arbiter se toekenning sal bindend wees en kan as 'n uitspraak in enige hof van bevoegde jurisdiksie ingedien word. Tot die volle mate toegelaat deur toepaslike wetgewing, sal geen arbitrasie ingevolge hierdie Ooreenkoms by 'n arbitrasie gevoeg word wat enige ander party onderhewig aan hierdie Ooreenkoms betrek nie, hetsy deur klasarbitrasieverrigtinge of andersins

allerlei

Hierdie Ooreenkoms sal deur die wette van die Verenigde State beheer word, sonder verwysing na reëls wat keuse van wette beheer. Jy mag nie hierdie Ooreenkoms toeken, kragtens wet of andersins, sonder ons vooraf skriftelike toestemming nie. Onderhewig aan daardie beperking, sal hierdie Ooreenkoms bindend wees op, tot voordeel van, en afdwingbaar wees teen die partye en hul onderskeie opvolgers en toekennings. Ons versuim om u streng uitvoering van enige bepaling van hierdie Ooreenkoms af te dwing, sal nie 'n afstanddoening van ons reg wees om later sodanige bepaling of enige ander bepaling van hierdie Ooreenkoms af te dwing nie. Die versuim om enige reg of bepaling van die diensbepalings uit te oefen of af te dwing, sal nie 'n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uitmaak nie. Die diensbepalings vorm die hele ooreenkoms tussen jou en en beheer jou gebruik van die diens, en vervang enige vorige ooreenkomste tussen jou en (insluitend, maar nie beperk nie tot, enige vorige weergawes van die diensbepalings).

Scroll na bo